Thứ sáu, ngày 20 tháng 01 năm 2017 Tìm kiếm


 
Công cụ làm việc cá nhân

Quyết định số 765/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc kiện toàn Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 765/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (gọi tắt là Ủy ban) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giải quyết những vấn đề liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, gồm có các thành viên sau:

1. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban;

2. Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban;

3. Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;

4. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

5. Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;

6. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

7. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

8. Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy viên;

Và mời một đồng chí Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Ủy viên.

Điều 2. Ủy ban có nhiệm vụ được quy định tại Điều 25 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 3. Ủy ban làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số quá bán. Chủ nhiệm Ủy ban ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ủy ban và quyết định việc thành lập Tổ, Nhóm công tác khi cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Ủy ban. Các thành viên của Ủy ban có trách nhiệm chỉ đạo Bộ, ngành, cơ quan mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là cơ quan thường trực của Ủy ban. Ủy ban có con dấu riêng và sử dụng trụ sở, bộ máy của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để làm việc.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ủy ban do ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Ngoại giao và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam căn cứ theo các nhiệm vụ của mỗi cơ quan được quy định tại Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 59/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan, Chủ nhiệm và các thành viên của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT (3b).

Tải văn bản scan tại đây: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=167575

Tạo bởi cucngoaivu
Cập nhật 08-01-2016
Copyright © by Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam
Bản quyền của Bộ Ngoại giao Việt Nam